Zgłoszenie
Dane osoby zgłaszającej:
obszary nieprawiłowości:*
[(Należy opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą tj. podać z poniższej listy elementy, które najbardziej odpowiadają sytuacji)
 • podać dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie(nazwiska, stanowiska, komórki organizacyjne)
 • podać dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości,
 • jakie zachowania/działania podlegają zgłoszeniu,
 • czas wystąpienia naruszenia/ nieprawidłowości oraz czy nadal występują,
 • czy został ktoś powiadomiony o tej sprawie, a jeżeli tak to, kto to był (osoby w Urzędzie, media, organy władzy, organy kontroli),
 • czy istnieją relacje, zależności pomiędzy wskazanymi wyżej osobami,
 • jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane w zgłoszeniu nieprawidłowości.]
Oświadczam że dokonując niniejszego zgłoszenia:
 • działam w dobrej wierze,
 • posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są
 • prawdziwe,
 • nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
 • ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszelkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
 • znany mi jest obowiązujący w Organizacji Regulamin przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami,
plik  


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Co najmniej jedno z pól oznaczonych ** musi być wypełnione